Alanlar

FAALİYET ALANLARI

Kategorilerine göre faaliyet alanlarımız ve alt konu başlıkları.

 

 • Aile Hukuku

  Boşanma davaları, nafaka davaları, velayet davaları, evlat edinme ile ilgili davalar, babalık davaları, mal rejimleri ile ilgili davalar, Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar yürütülmektedir.

   

 • İş Hukuku

  İş mahkemeleri nezdinde İş Hukuku’ndan doğan davalar;

  İşçi alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar), hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, işçi–işveren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar yürütülmektedir.

   

 • Ceza Hukuku

  Türk Ceza Kanunu kapsamında mevcut kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar, vergi suçları, diğer ceza yasalarında tanımlanmış suçlarla ilgili dava ve işlemler yürütülmektedir.

   

 • Gayrimenkul Hukuku

  Tapu iptali ve tescil davaları, şuf’a davaları, men’i müdahale davaları, ecri misil davaları, muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları, geçit hakkı davaları, tespit davaları, izale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları), menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar ile diğer taşınmaz hukuku davaları yürütülmektedir.

   

 • İcra ve İflas Hukuku

  İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili – borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz.

  İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip, kambiyo takipleri (senet ve çek’lerin icraya konulması), istihkak davaları, İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları, İcra takiplerine karşı imzaya ve borca itiraz davaları, menfi tespit ve istirdat davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi, alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku dava ve işler.

 

 • Miras Hukuku​

  Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması, miras sözleşmeleri, izale-i şuyu davaları, vasiyetnameler, murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar, mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, mirasçılık belgesinin iptali davaları, miras ile ilgili iade davaları, miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.